top of page
Ratchaburi OK Market
Ratchaburi OTOP online marketing campaign

มาร์เก็ตที่เล่าเรื่องผ่านการทะลุมิติของโอ่งราชบุรี จุดเริ่มของสินค้าโอท็อปจากออฟไลน์สู่ออนไลน์

SERVICE : SOCIAL MEDIA CONTENT MARKETING
PLATFORM : FACEBOOK FANPAGE

bottom of page