top of page

SIMSULALAI

Zero Waste Disposal Factory Branding Design

SIMSULALAI, THAILAND

Project Background :
โรงงานรับจัดการกากอุตสาหกรรม ซิมสุลาลัย เป็นโรงงานที่รับกำจัดขยะอุสาหกรรมและผลิตปุ๋ยชีวภาพ จากจังหวัดชลบุรี
มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแปรสภาพขยะเป็นปุ๋ยเพื่อลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด ต้องการ ReBranding ภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น เพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

Solution :
ทางทีมงามได้ดึงแนวคิดหลักขององค์กร ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำมาตีความเป็นตราสัญลักษณ์ ที่เป็นจุดศูนย์รวมของสมดุลแห่งธรรมชาติ ได้แก่ต้นไม้ ใบไม้ และสายน้ำ นำมาตัดทอนและสอดแทรกเข้าไปในตัวอักษร "S" ซึ่งเป็นอักษรย่อของชื่อบริษัท และเลือกสีประจำแบรนด์เป็นสีเขียว ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความเจริญงอกงาม

bottom of page