top of page

Kasetsart Premium Mart Branding Design

Kasetsart Premium Mart Branding Design

The Premium Kasetsart Mart
ร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรัฐวิสาหกิจชุมชน

Challenge :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการที่จะยกระดับสินค้าจากชุมชน สร้างร้านค้าที่สะดวกและทันสมัยเพื่อเป็นจุดแวะซื้อของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้การวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงการนำสินค้าจากชุมชนในพื้นที่จังหวัด นครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียงมาจัดจำหน่าย เพื่อกระจายรายได้สู่พื้นท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชุมชน

Solution :
ทางทีมได้ทำการค้นควาและสร้างสรรค์ผลงาน Brand Identity โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ที่สำคัญของ ม.เกษตรศาสตร์ มาปรับให้ดูทันสมัยและเข้ากับการเป็นร้านค้ามากยิ่งขึ้น โดยตั้งชื่อใหม่ให้ว่า "KASETATION" ที่มีที่มามาจากคำว่า KASET+STATION ซึ่งเปรียบเสมือน สถานี ที่ให้ผู้คนเข้ามาแวะพัก ซื้อของฝากและสินค้าที่มีคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสัญลักษณ์ในโลโก้เราได้เลือกใช้รูปทรงของ Pin ( Location ) เพื่อสื่อถึงความเป็นสถานีและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว รวมกับสัญลักษณ์ของดอกชมพูพันทิพย์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

bottom of page